حزب کمونیست ایران

جمهوری اسلامی در سطح  جهان منزوی تر می شود

متحدین جمهوری اسلامی ایران و بویژه چین و روسیه هر روز بیشتر از جمهوری اسلامی ایران دور می شوند. در سفر چند روزه رهبر چین به عربستان صعودی، چین عملاً و بگونه ای علنی با حکومت عربستان و متحدین آن در مقابل جمهوری اسلامی هم سخن شد. حتی در مورد جزایر سه گانه که کشورهای حاشیه خلیج با حکومت اسلامی بر روی آن مناقشه دارند رهبر چین خواهان حل موضوع مالکیت این جزایر در مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی در مورد حق مالکیت آنها حاضر به گفتگو نیست. رهبر چین به این هم‌آوایی با عربستان بسنده نکرد و در منازعات یمن، با رهبریِ قطب مخالفِ  حکومت اسلامی در ریاض دیدار و گفتگو کرد .

رهبری چین در بررسی سه ماه اعتراضات در ایران به این نتیجه رسیده که ماندگاری حکومت اسلامی در ایران شدیداً زیر سوال است. پیش از سفرِ رهبر چین به عربستان، در رسانه های چین گزارشات بسیاری از اعتراضات و اعتصابات در ایران منتشر می شد .

شواهدی از دوری گرفتن روسیه از حکومت اسلامی نیز در سوریه وجود دارد. تشویق بشار اسد از سوی پوتین برای نشست و همکاری با اردوغان در این راستا قرار دارد . همچنان سکوت و تایید ضمنی عملیات ارتش اسرائیل علیه منافع جمهوری اسلامی ایران در سوریه مدتها است که مورد نارضایتی حکومت اسلامی است.

در وضعیت آشفته ایران، حکومت ترکیه هم اعلام کرد که رسانه فارسی زبان برای ایران را بکار خواهد انداخت .

تضعیف حکومت اسلامی در داخل و موج رو به گسترش اعتراضات، دولتهای غربی را تا حدودی به سوی سیاست دوری گرفتن بیشتر از رژیم اسلامی و دفاع از اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی کشانده است. مواضع رسمی آنها در محکوم کردن اعدام محسن شکاری نمونه ای از این سیاست است. آنها هر نقشه ای برای آینده این رژیم در سر داشته باشند، در شرایط فعلی، سیاست اعمال فشار بر رژیم ایران برای کسب امتیاز بیشتر را در پیش گرفته اند.

دخالت چین در مناقشات ارضی ایران با کشورهای عربی حاشیه خلیج، شکست دیپلماسی و استراتژی چرخش به شرق  حاکمان اسلامی ایران است. حکومت اسلامی که با دولت های غربی اختلافات و منازعات بسیاری داشت و چرخش به شرق را به استراتژی خود تبدیل کرده بود، چرخش علنی چین بسوی عربستان و مذاکره با مخالفین حکومت اسلامی در منطقه، شکست و انزوای بیشتر جمهوری اسلامی را بدنبال خواهد آورد .

سه ماه اعتراضات و اعتصابات در داخل ایران میلیونها نفر از مردم کشور را در مقابل جمهوری اسلامی قرار داد . انعکاس اعتراضات مردم ایران علیه حکومت اسلامی وسیعاً در خارج کشور منتشر شده و موج عظیمی از حمایت از  خیزش انقلابی مردم ایران را بوجود آورد .

دستگاه دیپلماسی حکومت اسلامی نتوانست با تبلیغات دروغین واقعیات داخل کشور را از چشم مردم جهان و حکومت های آنها پنهان کند. بدون شک چرخش چین به سوی عربستان و اقمار آن، بحران حکومتی را در داخل ایران تشدید خواهد کرد .

روسیه هم دیر یا زود ناچار خواهد شد برای تامین منافع دراز مدت خود در ایران، دست از حمایت جمهوری اسلامی بر دارد. رژیم اسلامی زیر فشار مردم ایران و انزوای بیشتر کشورهای جهان است. ادامه اعتراضات و اعتصابات در داخل چند حکومت حتمی جمهوری اسلامی را ناچار به بازبینی روابط خود با ایران خواهد کرد .

پیام مردم معترض ایران روشن است، حمایت و همکاری با جمهوری اسلامی ایران بمثابه دشمنی با مردم ایران است .

این کشورها و حکومت ها نه بدلیل دفاع از مردم ایران از حکومت اسلامی فاصله خواهند گرفت، بلکه حفظ منافع دراز مدت کشورهای مختلف جهان بستگی دارد به دوری گرفتن و عدم همکاری با رژیم رو به نابودی اسلامی ایران .