حزب کمونیست ایران

جمهوری اسلامی و بحران کشاورزی

محمدنبی موسوی‌فرد در همایش «علمی، ترویجی و تکریمی زکات» خواستار آن شد جامعه در برابر آنچه «پلشتی‌های بدحجابی» خواند ایستادگی کرده و از عمل به فرامین اسلامی دست بر ندارند. وی همچنین مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود دارد را بخاطر بی‌توجهی  به پرداخت زکات از سوی کشاورزان دانست.

دستگاه منطق حکومت اسلامی در برخورد به مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی آکنده از ارتجاع، خرافه، دشمنی آشکار با علم و دانش و تخطئه دستاوردهای علمی بشر است. در نگاه اول شاید کسی تعجب کند که عدم پرداخت زکات به روحانیون مفتخور و انگل چه ربطی با  خشکسالی، کم بارانی، فرسایش زمین، فقدان تکنولوژی مدرن در آبیاری، کشت، برداشت، ترانسپورت محصولات دارد .

اما به هر گوشه بحران‌ها که نگاه کنی، تبیین و توضیح حاکمان و مبلغان اسلامی چیزی در حد همین مضحکه رابطه بین  عدم پرداخت زکات و کمبود و گرانی محصولات کشاورزی و دامداری است. آخوندها زمین لرزه را با عدم پوشش اسلامی و عدم رعایت حجاب اجباری توضیح می‌دهند. سیل و توفان را با  برهنگی زنان در ساحل ها و یا خوردن مشروبات ارتباط می‌دهند. ساختمانهای ناامنی را که پیش از زمین لرزه  فرو ریخته اند با نخواندن نماز  و نگرفتن روزه  توجیه می کنند. شایع شدن بیماری‌های مصری و کشنده را ناشی از نارضایتی امام زمان از شادی و رقص جوانان قلمداد می کنند. تمامی بحران‌های ریز و درشت موجود در جامعه  از سوی حکومت اسلامی بگونه ای با زنان، مسائل جنسی و رعایت نکردن شئونات اسلامی و بی توجهی به یاوه گوی های فقه شیعه ربط دارد.

حکومت اسلامی یک تناقض و یک پدیده نابهنگام ارتجاعی است. مرده‌ای است که نعش خود را از گذشته های دور به دنیای معاصر منتقل کرده است. از سویی برای سرکوب مبارزات مردم، برای ترور، جنگ علیه مردم کردستان، از مدرن ترین تکنولوژی های موجود و قابل دسترسی استفاده می‌کند، موشک و پهباد تولید می‌کند، پنهانی در صدد تولید بمب اتمی است. از تازه ترین امکانات تبلیغاتی و ارتباطی برای پخش خراف و جهل استفاده می‌کند و از سوئی دیگر ورشکستگی کشاورزی ایران و کم شدن شدید و فاجعه بار منابع آبی را نه از سیاستهای ارتجاعی و عقب افتاده حکومت اسلامی، بلکه از عدم پرداخت  ذکات از سوی کشاورزان میداند!

مردم ستم دیده و محروم با تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی به عمر و نقش خرافه در اداره امور جامعه پایان خواهند داد. بحران‌های موجود در جامعه از جمله در کشاورزی به علم، به دانشمندان، به تکنولوژی جدید، به مدیران مسئول و دانا و به آزادی در  شناسایی منشا بحران‌ها احتیاج دارد نه به آخوندهای مرتجع و نادان .