حزب کمونیست ایران

دفاع از مردم مبارز ایران جهانی شده است

درجه بربریت و تحجر نظام اسلامی ایران میلیونها زن و مرد جهان را با اندوه، شوک و تاسف روبرو کرده است. هشتک دفاع از ژینا به مرز صد میلیون، یعنی بسیار بیشتر از جمعیت کل مردم ایران رسیده است. توضیح آنچه در جمهوری اسلامی ایران برجوانان این کشور می گذرد کار ساده ای نیست. بسیاری از جوانان و نسل جدید ، با ناباوری می پرسند چگونه در ربع اول قرن بیست و یکم، ژینا امینی و ژیناها را برای بیرون بودن چند تار مو به قتل فجیعی محکوم می کنند؟ درک آپارتاید جنسیتی در ایران و میزان تحجر و بربریت حکومت اسلامی برای میلیاردها نفر از مردم جهان بسیار مشکل است. مشکل از این نظر که چگونه در قرن بیست و یکم هنوز حکومتهایی وجود دارند که به دوران قرون  وسطی و تاریک گذشته تعلق دارند. این روزها میلیونها تن از زنان و مردان شریف جهان با ناباوری و تاسف از این میزان بربریت و قساوت که حکومت اسلامی در ایران از خود نشان می دهد و به این نابهنگامی تاریخی جمهوری اسلامی می نگرند. 
در ارتباط با قتل ژینا، در ابعاد منطقه ای و جهانی دو نیرو در مقابل هم قرار گرفته اند. دو نیرو که ارزش‌های کاملاً متفاوت و متضادی دارند. حامیان حکومت اسلامی ایران به جریانات تروریستی و ارتجاعی شیعه و آن بخش‌هایی از اقشار مذهبی که منافع مادی را از حکومت اسلامی دریافت کرده و یا درک بسیار سنتی و افراطی از اسلام و پوشش اسلامی دارند محدود می شود. حتی متحدین سیاسی و طرفهای بازرگانی جمهوری اسلامی از روسیه و چین تا چند کشور آمریکای لاتین و خاورمیانهای، قادر به تایید و یا تبرئه جنایات حکومت علیه زنا ن نیستند.
در مقابل بخش عظیمی از مردم جهان با خانواده ژینا ابراز همدردی و همراهی کرده اند. صدها گردهمایی و تظاهرات در بسیاری از کشورهای جهان در محکوم کردن این جنایت صورت گرفته است. پوشش رسانه ای اعتراضات مردم ایران، بر  صفحات تلویزیونهای جهان و شبکه های اجتماعی گستردگی کم نظیری یافته است. حامیان ژینا وجدانهای بیدار بشریت امروز جهان هستند و رژیم اسلامی و حامیانش به دوران سپری شده سده های میانه تاریخ بشر و به زباله دان تاریخ تعلق دارند. دلیل جهانی شدن امر ژینا امینی و حمایت بشریت ترقی خواه از مبارزات مردم ایران علیه بربریت اسلامی از ترقی خواهی خواست‌ها و شعارهای مردم در کردستان و ایران ناشی می شود.
حکومت اسلامی در تاریخ ننگین چهل و چهار ساله اش هیچگاه چون امروز منزوی ، مترود و مورد نفرت نبوده است. بدون شک تضعیف و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، ضربه ای سنگین بر ارتجاع مذهبی در سطح منطقه و جهان است. جریانات تروریستی و ارتجاعی شیعه در منطقه، بخش‌های مزدور و رانت خوار  احزاب اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی را آغاز نابودی خود تلقی می کنند .
مردم شریف و مبارز کردستان و ایران گرمای حمایت معنوی و همدردی بشریت ترقی خواه را درک و لمس می کنند، همچنانکه حاکمان جنایتکار جمهوری اسلامی فشار  سنگین خشم و نفرت جهانی از بر گرده خود احساس می کنند.