حزب کمونیست ایران

دومین اعتصاب عمومی در کردستان پیروزمندانه به انجام رسید

امروز شنبه نهم مهرماه دومین اعتصاب عمومی مردم کردستان طی دو هفته پیروزمندانه برگزار شد. اخبار رسیده از شهرهای کردستان حاکی از پیروزی شکوهمند این اعتصاب است. مردم مبارز استانهای کرد نشین غرب ایران، برای ابراز نفرت از موشک باران مقرهای نیروهای اپوزسیون در عمق اقلیم کردستان و در ادامه خیزش سراسری که ۲ هفته است فعالانه در آن مشارکت دارند، امروز یک اعتصاب عمومی را انجام دادند.
اما مردم کردستان در این مبارزه و مقاومت باشکوه تنها نبودند. در این روز در چند نقطه ایران شاهد پشتیبانی مردم از اعتصاب عمومی در کردستان بودیم
همزمان در دانشگاههای سراسر ایران با اعتصاب مردم کردستان ابراز همبستگی شد. این در حالی است که اعتراضات در صحنه خیابانها در چند شهر ایران در جریان است.
این حمایت و همراهی تصادفی نیست. زمانی کە دردها مشترک‌اند طبیعتاً فریادها هم مشترک‌اند! ‌همچنین مشاهدە کردیم کە چگونە بخشی از جامعە آزادیخواە در سطح جهان به صدا در آمد و علیه رژیم اسلامی اعلام موضع کرد و حمایت خود را از مبارزات مردم در ایران ابراز نمود.
دو هفته است که میلیونها نفر از زنان و مردان شریف و آزادیخواه در خیابان‌های ایران به قتل حکومتی ژینا امینی، به جنایات حکومت اسلامی علیه زنان، به سرکوب و فقدان آزادی‌های اجتماعی و سیاسی معترض هستند. علی خامنه ای خود را بخواب خرگوشی زده و از پشت پرده، ماشین سرکوب و جنایت را رهبری می‌کند.
طی دو هفته گذشته ما در عرصه های مختلف مبارزات جاری دستاوردهای زیادی را کسب نمودیم و قدرت مبارزه متحدانە خود را یک بار دیگر تجربه کردیم. با این ‌حال ما هنوز در مسیر رسیدن بە پیروزی نهایی مراحل دیگری را پیش‌رو داریم کە باید با خِرَد سیاسی و با همان ارادە و روحیه مبارزاتی تاکنونی، خود را برای پشت سر گذاشتن آنها آمادە کنیم. هنوز بخشهای وسیع طبقه کارگر برای نمونه در صنعت نفت و پتروشیمی، در صنایع آهن و فولاد، کارگران خدمات شهری که دارای سنتهای جا افتاده مبارزاتی هستند با همه نیرو و توان اجتماعی خود به میدان نیامده اند. اعتصاب سازمان یافته و هماهنگ این بخش از جامعه سرنوشت جنبش جاری و سرنوشت جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد. انعطاف در تاکتیکها در یک مسیر استراتژیک از ملزومات پیروزی ما است. اعتصاب عمومی به عنوان یکی از این تاکتیک‌ها، کارا بودن خود را در مقابل جمهوری اسلامی نشان دادە است. مردم کردستان با در پیش گرفتن این تاکتیک مبارزاتی تاکنون چند بار جمهوری اسلامی را به عقب رانده اند و نیروهای سرکوبگرش را در مقابل ارادە متحد خود بە زانو درآوردەاند. امروز بازهم نمونه باشکوه دیگری را از بکارگیری این تاکتیک مبارزاتی آزمودند. این اعتصاب همانند اعتصاب ۲۸ شهریور سیمای توده ای و اجتماعی خیزش کنونی بر علیه رژیم اسلامی را به روشنی به مردم جهان نشان داد.
اما اهمیت این مبارزە در تداوم آن است. به همین دلیل وظیفه همه ما، چە در کردستان و چه در کل ایران این است کە این مبارزە همچنان و با قوت بیشتر تداوم پیدا کند. زمان و مکان رویارویی ها را آگاهانه تعیین کنیم. تردیدی نیست که مبارزە چە در شکل اعتراضات در محل کار و زیست، چه در مدارس و دانشگاهها، چه در کف خیابان و چه در شکل اعتصاب عمومی و چه در شکل اعتصابات کارگری ادامه پیدا می کند.