حزب کمونیست ایران

سربازان گمنام امام زمان، تیم های ترور و آدم ربائی در داخل و خارج کشور

در روزهای اخیر یکی دیگر از تیم های ترور و آدم ربائی جمهوری اسلامی در کشور ترکیه به دام افتاد و ناکام ماند. چنین رویدادی در کشورهای مختلف جهان هر چند وقت یکبار تکرار می شود. البته در مواردی هم متاسفانه موفق به اجرای نقشه پلید خود می شوند. رسانه های وابسته به رژیم از عاملین این جنایتها به عنوان سربازان امام زمان یاد می کنند.

آخوندهای حاکم در ایران دکانی باز کرده اند در مورد افسانه امام زمان که گویا روزی بر میگردد و زمین را پر از عدل و داد می کند. امام زمان و یا هر باور و خرافه مذهبی دیگری تا زمانی که یک باور شخصی است و رابطه فرد مذهبی با خالقِ وهمی خود، با  کتب آن مذهب و رهبران آنها دارد و تهدیدی علیه جامعه نیست، امری خصوصی  بوده و حق هر فردی است که باورهای مذهبی داشته و یا سکولار، آتئیست و بی خدا باشد و حق و حقوق هر دو سوی این باور و اعتقادات باید تامین و تضمین گردد.

اما حکومت اسلامی ایران و آخوندهای شیعه، امام زمان را به صنعت و تجارتی تبدیل کرده اند. آنها با تبلیغ و فروش دروغ‌ ها و روایت های جعلی، غیر علمی و غیر عقلانی، مردمِ محروم را سر کیسه کرده و آنها را به رضایت و قناعت به وضع موجود در این دنیا و انتظار تا ظهور مهدی موعود  نگاه می دارند .

جمهوری اسلامی ایران این روایت‌های جعلی را پر و بال داده و به همه عرصه های زندگی و معیشت مردم کشانده است. کار به جایی رسیده که بخشاً خود آخوندها هم به آن همه دروغ و داستان پردازی اعتراض کرده و نگران آبرو ریزی بیشتر صنعت  و تجارت امام زمان و دوری گرفتن مردم از تَشَیُع و اسلام هستند .

حکومت اسلامی ایران برای تشویق و تهییج مامورین و مزدوران خود در سرکوب بیشتر و قاطعتر مردم، علاوه بر دادن حقوق و مزایای مادی و مالی بیشتر، جاسوسان و آدمکشانِ وزارت اطلاعات را  به سربازان گمنام امام زمان موسوم کرده است .کار و تخصص این «سربازانِ گمنام امام زمان» جاسوسی کردن از مردم ، دستگیری و پرونده سازی برای زنان و مردان، جوانان و حتی کودکان و پیران، شکنجه و تجاوز جنسی و فیزیکی به زندانیان سیاسی، آدم ربایی و ترور و تهدید خانواده های مخالفین سیاسی است .اما آنچه داستان سربازان  گمنام امام زمان را جالب‌تر و جای مکثِ بیشتری می‌کند، استفاده اطلاعات رژیم از اراذل و اوباش و از باندهای مافیایی و فروش مواد مخدر است برای ترور و آدم ربایی در خارج ایران  که چندین نمونه آنها در ترکیه و دیگر کشورها افشا گردیده است .

آخوندها و دستگاه مذهبِ شیعه اساساً پیوند نزدیکی با لاتها و باندهای شرور و مافیایی دارند و از آنها برای مرعوب کردن مردم و حذف مخالفین سیاسی خود استفاده می کنند که ما نمونه های آنرا در انقلاب مشروطه در ایران، در جریان ملی شدن نفت  در دوره دکتر محمد مصدق ، در کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، در جریان قیام سال ۱۳۵۷، در خیرش های مردمی در دوره چهل ساله اخیر و در لشکر کشی به کردستان دیده ایم .

حکومت اسلامی برای پنهان کردن رد پای خود در ترورها و آدم ربایی های خارج ایران، در سرکوب زندانیان سیاسی در زندان توسط زندانیان شرور  و علیه اعتراضات مردم ناراضی در خیابان‌ها، بیش از پیش به استفاده و سازماندهی باندهای قاچاق مواد مخدر و گروه‌های لات و شرور روی آورده است .

اطلاق نام سرباز امام زمان به هر جنایتکار و تبهکاری که حاضر است در مقابل دریافت پول و مزایای مادی، در ازای خرید و فروش آزاد مواد مخدر  و در مقابل عفو و آزاد کردن از زندان در زمانی که جرم و جنایت بزرگی مرتکب شده اند، نشان می‌دهد که خود آخوندها هم باور چندانی نه به امام زمان و نه به سربازان گمنام و جنایتکار او ندارند .

کارل مارکس بدرستی نوشت تا زمانی که جامعه شغل شرافتمندانه ای برای  آخوندها، کشیش ها، خاخام ها و این قشرِ مفتخور پیدا نکند، دکان  و تجارتِ دین، مصائب و معضلات بسیاری برای جامعه بشری بوجود خواهند آورد .

با سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، با جدایی دین از دولت، با قطع هرگونه کمک مالی به دستگاه مذهب و ملزم کردن آنها به دادن مالیات، دست آخوندها و لاتها و چاقوکشان مزدورشان هم از زندگی مردم کوتاه خواهد شد.

برای رسیدن به جامعه ای سالم که باندهای مافیایی نتوانند به ابزار سرکوب و جنایت حکومت اسلامی تبدیل شوند، برای جامعه ای که ترویج خرافه در آن آسان نباشد و علم و فرهنگِ انسانی و دموکراتیک حرف آخر را بزنند،  برای برچیدن بساط «سربازان گمنام امام زمان» و آخوندهای شیاد و جنایتکار، برای رسیدن به جامعه ای که آخوندها و لاتها در مقابل قانون و مردم پاسخگو باشند، چاره ای جز سرنگونی رژیم اسلامی ایران نیست .