حزب کمونیست ایران

مراکز اسلامی در خارج کشور،لانە جاسوسی و اشاعە خرافات و ارتجاع است

مرکز اسلامی لندن ، لانە جاسوسی و تبلیغات ارتجاعی جمهوری اسلامی تعطیل شد.این مرکز که به عنوان دفتر خامنه ای هم شناخته می شود در سال ۱۳۷۷ خورشیدی به عنوان یک مؤسسه خیریه آغاز به کار کرد. طی این سالها سرنخ بسیاری از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در بریتانیا به کسانی می رسد که در این مرکز درس خوانده و آموزش دیده اند.در انگلستان صدها مسجد وجود دارند کە حکومت اسلامی و دیگر ارتجاع منطقە از آنها استفادە می کنند.

مرکز اسلامی هامبورگ یکی دیگر از مؤسسات وابسته به جمهوری اسلامی  در اروپا است. مخالفان رژیم در آلمان با تأیید اینکه این مسجد از مراکز فعالیت‌های جاسوسی رژیم ایران است بارها در برابر آن دست به تظاهرات اعتراضی زده و خواهان پیگیری فعالیت‌های آن شده‌اند.

اداره امنیت داخلی هامبورگ در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱ اعلام کرد به اسنادی دست یافته‌است که نشان می‌دهند فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان رژیم از این مرکز هدایت می شود. بعلاوه این مرکز فعالیتهای مشترک جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را در اروپا مستقیما هماهنگ می کند.

مراکز اسلامی رژیم ایران در اروپا مانند همه جای دنیا، در کنار سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران به ابزارهای دست رژیم برای آدمکشی در بیرون مرزهای ایران   تبدیل شدە اند .حکومت اسلامی با راه انداختن شبکە های مساجد ، مڕاکز اسلامی  کتابفروشی و انتشارات و حتی نهادهای خیریه ای بە استحدام جاسوس و تروریست ، شناسایی نیروهای اپوزیسیون مشغول است .سرکنسول ایران در وین پایتخت اتریش، هم اکنون در بلژیک به دلیل تلاش برای بمب گذاری به 20 سال حبس محکوم شده است. سرنخ بسیاری از ترورهایی که طی 4 دهه گذشته بوسیله عوامل جمهوری اسلامی انجام شده اند، به مراکز مذهبی و دیپلماسی رژیم می رسد. در جریان خیزش انقلابی زن ، زندگی ، آزادی، این مراکز اسلامی فعالانە از سرکوب و تروریسم جمهوری اسلامی دفاع کردند .

هزینە راە انداختن و مدیریت این مراکز اسلامی با ملیونها دلار از ثروت این مردم و حاصل رنج و کار مردم زحمتکش  تامین می شوند .استخدام آخوند ، صادرات امام جمعه و طلبە ، پخش گستردە نوارها ، رسالەها ، ارسال سخنرانان و مبلغین مذهبی،  استخدام جوانان محروم کشورهای اسلامی در ارتباط با فعالیتهای تروریستی رژیم اسلامی در خارج کشور بخشی از وظایف این مراکز اسلامی است .

ضروری است که مبارزه فعالین خارج کشور تا وادار کردن دولتها به تعطیل کردن تمامی کانونهای اسلامی تحت کنترل حکومت اسلامی در خارج کشور با پیگیری ادامه یابد.

حکومتی کە در داخل ایران بیشترین فشار و سرکوب را علیە اقلیت های مذهبی و دینی بوجود آوردە ، در کردستان و بلوچستان بە جنایات جنگی علیە مردم محروم دست زدە ، نباید اجازە فعالیت در اروپا و دیگر کشورهای جهان را داشته باشد.

اعتراض و خشم مهاجرین ایرانی و نیروهای چپ و دموکراتیک باعث تعطیلی این مرکز فساد و جاسوسی در لندن شد. بسته شدن تمامی مراکز اسلامی وابستە بە رژیم ایران ، تعطیل کردن سفارت خانە و کونسول گری های حکومت ، خواست ملیونی مهاجرین ایرانی در خارج کشور است .