حزب کمونیست ایران


اتحاد و‌ سازماندهی بیشتر مردم کردستان شرط پیروزی ما است

مردم کردستان در شرایط حساس و تاریخ سازی هستند. در تاریخ صد ساله اخیر  مردم کردستان در ایران ، هیچگاه اتحاد، همبستگی ، آگاهی و سازماندهی مردم  در چنین سطح عالی و ستایش انگیزی نبوده است. 
چهل و سه سال مبارزه  مردم کردستان علیه رژیم ارتجاعی اسلامی ایران، رشد اجتماعی، شکل گیری نسلهای جدیدی که دانش، تحصیل، تجارب و سازماندهی بالاتری دارند مردم و احزاب کردستان را در نقشه سیاسی ایران، منطقه و جهان به نیرویی قوی برای تحقق آزادی، عدالت، برابری و ترقی خواهی تبدیل کرده است . 
در برنامه دیروز  تلویزیون کومله و در بخش اول این گفتار به ضرورت و مبرمیت دفاع از مردم کردستان از سوی مردم، نهادها ، تشکل ها، احزاب و شخصیت های ایرانی پرداختیم.  وظیفه سیاسی، انسانی و اخلاقی مردم ایران است که برای رسیدن به پیروزی انقلاب ایران از مردم کردستان دفاع نمایند.
واقعیت این است که حکومت اسلامی یک جنگ و نسل کشی را به مردم کردستان تحمیل کرده و در یک هفته گذشته تعداد جانباختگان به روزی ده نفر افزایش یافته است. مقاومت، سازماندهی و ادامه کاری این جنبش عمومی و قدرتمند در کردستان نیازمند  پاسخ دادن فوری به مشکلات معیشتی، زیستی کاری، درمانی، پزشکی و تامین نیازهای اولیه انسانی است . 
بازارها در اعتصاب مستمر بوده و همان امکانات اندک کار هم با محدودیت  جدی  روبرو بوده و با از بین رفتن فرصت های کاری روبرو هستیم . تامین مسکن ، تغذیه ، درمان و دیگر امکانات زیستی در این فصل سرد و زمستان به معضلی جدی و تهدیدی برای ادامه زندگی تبدیل شده است. علاوه بر این شرایط دشوار زخمی شدن هزاران نفر و زندانی کردن چندین هزار زندانی سیاسی جدید، فشار بسیار سنگینی بر بخشی از مردم محروم و تهیدست است . 
از سویی دیگر جامعه و مردم کردستان امکانات بسیار وسیعی در داخل کردستان و در سطح ایران و در اقصی نقاط جهان دارند . فعال کردن تمامی این امکانات در سریع ترین زمان ممکن نه تنها یک التزام انسانی و اخلاقی ، بلکه یک نیاز فوری و تضمین کننده ادامه مبارزه است. .ایجاد و فعال کردن شبکه های درمانی و پزشکی، تامین نیازهای صدها هزار اجاره نشین  بیکار و محروم ، بوجود آوردن شبکه های سوخت و تغذیه، تامین نیازمندیهای فوری مجروحین، دستگیر شدگان و خانواده های محترم جانباختگان شرط اتحاد بیشتر و تضمین کننده پیروزی است . لازم است در تقسیم کار مناسبی انرژی و تجارب موجود فعالین را به تشکیل و هدایت جواب دادن به این نیازها و ضرورتهای انسانی و سیاسی اختصاص بدهیم. 
تجربه تاریخی در سطح منطقه و جهان نشان داده و ثابت کرده تنها جنبش های که به توان و امکانات خود متکی هستند قدرت به پیروزی رسیدن را دارند . جامعه و مردم کردستان  امکانات و ظرفیت های بزرگی دارد و فعال کردن این توان و انرژی در خدمت جواب دادن به نیازهای فوری جنبش ما را در موقعیت مناسب تری قرار خواهد داد . 
مردم کردستان به اندازه کافی کادر خبره و متخصص، امکانات مالی، نیروی انقلابی و خلاق، تجربه و اراده دارد که اگر سازماندهی مناسبی داشته باشد بتواند به نیازهای  انقلاب و مبارزه برای رسیدن به آزادی، عدالت، برابری و رفاه جواب بدهد. 
در ضمن امکانات بسیار وسیعتری در سایر نقاط ایران وجود دارد که می تواند سازمان یافته و بدست فعالین معتبر در کردستان رسانده شود. فعالین عملی انقلاب کنونی و تشکل های جدید و قدیم می توانند به ابتکار خود در این راه پیشقدم شوند. انجام این وظیفه انسانی و انقلابی بر بستر دلسوزی گسترده ای که در میان توده های وسیع نسبت به مردم کردستان بوجود آمده آسانتر خواهد بود.