حزب کمونیست ایران

سال 2021 سال مبارزه وسیع کارگران

اگر از زاویه نشریات خط رسمی جهان سرمایه داری به دنیا نگاه کنیم در سال 2021 کارگران پریشانی را می بینیم که ویروس کرونا موجب بیکاریشان شده، آنها را مبتلی نموده، و یا با مرگ روبرو کرده است. در اینکه ویروس کرونا موجب بیشترین تلفات و زیان ها در میان کارگران شده واقعیتی عیان است. مسبب اصلی کشتار و ابتلای وسیع به این ویروس نیز حکومت دونالد ترامپ و سلطه حامیان او بود. بنابراین زنان و مردان کارگر حق دارند برای حفظ جان و تندرستی خود به فراخوان کاری کارفرمایانی جواب ندهند که محیط کار را در مقابل ویروس کرونا و جهش های گوناگون آن ایمن نکرده اند. اینگونه کارفرمایان و مزدورانشان در رسانه ها، ادارات و ارگان ها علیه کمک های دولتی داد سخن میدهند تا سرمایه گذاران و کارفرماها بتوانند، مثل دو سال گذشته، از تندرستی و جان کارگران برای تلنبار کردن پول مایه بگذارند، اما آنها از یک حقیقت غافلند.

واقعیت اینست که کارگران در آمریکا از سال 2012 و بعد از ظهور جنبش “اشغال وال استریت” به بعد به طرق مختلف علیه نابرابری مالی نجومی، سرمایه داران و سرمایه گذاران بزرگ و ابر شرکت ها مبارزه کرده اند. این مبارزات همدردی وسیعی در جامعه نابرابر آمریکا به نفع کارگران مبارز و متشکل ایجاد کرد. بر متن آن مبارزه و این همدردی برنی ساندرز ظهور کرد. او در سال 2016 به عنوان سناتور مستقل و عضو حزب دموکرات در کنار هیلاری کلینتون داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. ساندرز در آمریکایی که صاحبان سرمایه، کابینه های گوناگون، رسانه های خط رسمی و ارگان های آموزشی طی دهه ها  با پخش دروغ و تحریف “گرایش سوسیالیستی” را زیانبار معرفی کرده بودند، خود را سوسیالیست خواند. تمام محافظه کاران، دست راستی ها، نژاد پرستان و فاشیست ها، نظیر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه، و رسانه هایشان از این امر شاد شدند. آنها گفتند و نوشتند که ساندرز با سوسیالیست خواندن خویش موجبات مرگ سیاسی خود را فراهم کرده است. اما آنها که کاملا با توده مردم آمریکا بیگانه شده بودند، وقتی با آراء میلیونی به “سوسیالیسم” طبق روایت ساندرز روبرو شدند دست به دهان ماندند.

تغییر سیاست های اقتصادی کابینه بایدن و تلاش برای بالا بردن قدرت خرید کارگران از تغییرات فضای سیاسی در آمریکا، مبارزات کارگران، همدردی وسیع توده های مردم با آنها و نیز شکست نئولیبرالیسم اقتصادی ناشی شده است. نمی توان بر اساس منافع مشتی میلیاردر کمک های مالی به مردم، شامل کارگران، را قطع کرد.

گسترش مبارزات کارگران حق طلب علیه نابرابری نجومی مالی، دستمزدهای نازل، محیط های ناایمن کار، نبودِ عدالت، وجود تبعیض و زور گویی در مراکز کاری بر همدردی جامعه نسبت به آنان و روی آوری جوانان به روایتی از سوسیالیسم افزوده است که در حال حاضر به سوسیال دموکراسی چپ نزدیک است. کارگران نیز با اتکا به تغییرات مذکور در سال 2021 بر تعداد و اشکال مبارزات خود افزودند. روزنامه اکونومیست در 11 دسامبر 2021 مقاله ای پخش کرد تحت عنوان “کسب و کار بزرگ، نیروی کار بزرگ”. نویسنده ی آن مقاله نوشت کارگران در سال 2021 مبارزات، اعتراضات و اعتصابات بزرگی را پیش بردند.” او به 241 اعتصاب بزرگ کارگری در سال گذشته در آمریکا اشاره کرده که 58 مورد آنها فقط در ماه نوامبر اتفاق اتفاق افتاده است.

اعتصابات مذکور علیه شرکت ها و ابرشرکت های عظیم فعال در رشته های تولید غذا، آموزش و پرورش، اتومبیل سازی، بازی های آنلاین، زنجیره رستوران های فراملی، استخدام کنندگان کارگران بهداشت و نظایر آنها   و توسط کارگران، معلمان و پرستاران متشکل در اتحادیه ها روی داده است. اعتصابیون در نتیجه مبارزات خود هیئت رئیسه شرکت ها و  ابرشرکت ها را  ناچار کرده اند تا دستمزد ها را افزایش دهند، مرخصی بیماری همراه با دستمزد به کارگران بیمار بدهند و شرایط کار و مخصوصا ایمنی محیط کار را بهبود بخشند. در نتیجه این مبارزات قانونگزاران نیز مجبور شده اند قوانینی به نفع کارگران بگذرانند.

مبارزات کارگری نامبرده، افزایش روی آوری به روایتی از سوسیالیسم و شکلی از اتحادیه ها، بویژه در میان جوانان، را سبب شده است.بر طبق آخرین آمارهاحمایت ازاتحادیه ها در جامعه68 در صداضافه شده که در 50 سال گذشته نمونه نداشته است. همدردی با کارگران متشکل در اتحادیه ها ایجاد صدها اتحادیه جدید را موجب شده است. بر طبق آمار اداره کار تا 11 دسامبر 2021 هشتصد و نود تقاضای گواهینامه جهت تاسیس اتحادیه در بخش خصوصی دریافت شده و 573 اتحادیه جدید گواهینامه گرفتهاند.

گذشته از اتحادیه ها  سازمان ها و احزاب سیاسی چپ نیز در شرایط سیاسی و اجتماعی ایجاد شده در آمریکا تقویت شده اند. برای مثال اعضایحزب سوسیالیست های دموکراتیک آمریکا از 2016 تا تابستان 2021 از 8 هزار به 92 هزار نفر رسیده است.

رسانه ها نوشته اند که سال 2022 نیز سال تقویت صفوف زنان و مردان کارگر خواهد بود. در این شکی نیست که ضدیت با سیستم سرمایه داری و همدردی با روایتی از نظام سوسیالیستی افزایش خواهد یافت.اما ویروس کرونا و بیماری کووید 19 نیز احتمالا ریشه کن نخواهد شد.

بر طبق نظر خواهی ها، که در 28 کشور عمده به عمل آمده به طور نسبی 56 درصد کسانی که به آمارها جواب داده اند معتقدند “سرمایه داری کار نمیکند.” بخشی از صاحبان سرمایه بزرگ در آمریکا، کوشیدند با تقویت نژادپرستی و فاشیسم و نیز با استفاده از پوپولیسم راست موجبات انحراف نظر و تفرقه در صفوف طبقه کارگر را فراهم کنند که به درجات زیادی ناکام ماندند. قسمت دیگری از کلان سرمایه داران، بویژه آن قسمت از آنان که نقش کلیدی تری در اداره آمریکا دارند، همچنان به لیبرالیسم مدد گرفته از سوسیال دموکراسی راست و حکومت کسانی مثل بایدن امید بسته اند. جامعه کارگری و جوانان نیز به سمت روایتی از سوسیالیسم چرخیده اند که میتوان آنرا شکلی از سوسیال دموکراسی چپ به حساب آورد. سال جدید میدان کشمکش شدید این گرایشات خواهد بود. کمونیست ها وظیفه دارند برای تقویت سوسیالیسم علمی بکوشند که در حال حاضر در سوسیال دموکراسی چپ لانه کرده است.